Kunsthandverkerne

Bedriftshelsetjenester i Oslo

Bedriftshelsetjenester i Oslo

En bedriftshelsetjeneste er en tjeneste tilpasset bedrifter for å hjelpe til med rådgivende arbeid innenfor forebyggende HMS arbeid. Formålet med denne typen tjeneste er å hjelpe arbeidsgiver og arbeidstaker med oppfølgning av arbeidsmiljøet i virksomheten man driver i.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

I et arbeidsmiljø ønsker man å minimere risikoen for alt av farer og ulykker på arbeidsplassen. Helse, Miljø og Sikkerhet forkortes ofte ned til «HMS», og her handler det om å fremme positive helsefaktorer på arbeidsplassen. HMS bør være et sentralt og viktig fokuspunkt i alle bedrifter, uansett hvilken virksomhet man befinner seg i.

Dette arbeidet er med på å gi ansatte i en bedrift et sunt og sikkert arbeidsmiljø. I Norge har alle virksomheter som selger varer eller tjenester, nødt til å ha et systematisk HMS-arbeid. Dette er det arbeidstakeren sitt ansvar å sørge for at går i orden, og det er arbeidsgiveren sitt ansvar at alle kravene som stilles i forbindelse med Helse, Miljø og Sikkerhet, oppfylles.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Pass på at bedriftshelsetjenesten er godkjent

Når man skal ta i bruk en bedriftshelsetjeneste, er det viktig å sjekke opp at den faktisk er godkjent. Godkjente bedriftshelsetjenester har mye kunnskap innenfor arbeidsmiljø, og de ansatte består av verne og helsepersonell som støtter virksomheten med forebyggende HMS-arbeid. Dersom tjenesten er godkjent vil også de ansatte være godt kjent med arbeidsmiljøloven og vite hva den innebærer.

Kvaliteten, kompetansen og fagutviklingen kvalitetssikres ved at man skiller mellom godkjente og ikke godkjente bedriftshelsetjenester. For at en bedriftshelsetjeneste skal regnes som godkjent, må den bli godkjent av Arbeidstilsynet. Dersom arbeidsgiveren har en skriftlig eller muntlig avtale med en lege, der avtalen går ut på at ansatte kan benytte seg av denne legen dersom det skulle være behov for det, vil ikke dette telles som en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hvilke bransjer har behov for en bedriftshelsetjeneste?

I mange bransjer foreligger det en økt risiko for skader, sykdommer, stor psykisk belasting etc. Alle virksomheter som utsettes for denne typen risikoer, er pålagt til å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Dersom Arbeidstilsynet syntes det er nødvendig, har de lov til å kreve at en virksomhet knytter seg opp til en bedriftshelsetjeneste. Dette er helt uavhengig av hvordan type virksomhet det gjelder.

Ulike metoder for å koble virksomheten opp til en bedriftshelsetjeneste

bedriftshelsetjeneste

Hovedsakelig er det er to muligheter man kan benytte seg av dersom man ønsker å koble virksomheten sin opp til en bedriftshelsetjeneste. Det ene alternativet er å benytte seg av en ekstern leverandør, og det andre alternativet er å benytte seg av en egenordning. Uavhengig av hvilken av disse tilknytningsformene man velger å benytte seg av, må tjenesten være godkjent av arbeidstilsynet.

Ekstern leverandør/ Fellesordning

Små og mellomstore bedrifter velger ofte å benytte seg av eksterne leverandører eller en fellesordning dersom man skal knytte virksomheten sin til en bedriftshelsetjeneste. Man kan henvende seg til virksomheter innenfor et avgrenset geografisk område, eller så kan man henvende seg til tjenester som heller tilbyr tjenester mer tilpasset unike bransjer. I tillegg til å forsikre seg om at bedriftshelsetjenesten man velger å benytte seg av er godkjent, bør den også være tilpasset virksomheten og de ulike utfordringene som man kan møte her.

Egenordning

Egenordning er et alternativ som er mer normalt hos de større virksomhetene. Her vil det etableres en egen tilpasset bedriftshelsetjeneste internt i virksomheten. Det man må passe på hvis man velger å benytte seg av egenordning, er at bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i virksomheten. I tillegg er det også viktig at bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet.

Hva forventes av bedriftshelsetjenesten?

forventes av bedriftshelsetjenesten

En bedriftshelsetjeneste skal ha mye kompetanse innenfor forebyggende arbeidsmiljøarbeid og ulike arbeidsmiljøforhold. Tjenesten skal kunne bistå med fagkyndig personell som har god kunnskap rundt sine fordelte arbeidsoppgaver og HMS-arbeid generelt. En bedriftshelsetjeneste skal hjelpe både arbeidsgiveren og de ansatte i virksomheten, og de skal forsikre seg om at arbeidsmiljøet oppfyller kravene som stilles.

Tjenesten skal også kunne komme med forslag til forbedringer dersom dette er nødvendig. Det er ikke selve bedriftshelsetjenesten som har det fulle ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomheten, dette ansvaret ligger hos arbeidsgiveren.

Hva forventes av arbeidsgiveren?

Det er arbeidsgiveren som har hele ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er også arbeidsgiveren som skal sørge for at de kravene som stilles blir oppfylt. Som arbeidsgiver har man ansvaret for å knytte virksomheten opp til en bedriftshelsetjeneste.

Når virksomheten har knyttet seg til en bedriftshelsetjeneste, ligger fortsatt det fulle ansvaret hos arbeidsgiveren. Det er arbeidsgiveren sin oppgave å gi tilbakemeldinger til bedriftshelsetjenesten dersom jobben de utfører ikke når opp til forventningene eller fyller kravene som er avtalt.